İhracat İadeleri Hakkında

İhracat İadeleri Hakkında.

Ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin arttırılması amacıyla, muhtelif Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararları kapsamında ihracatçı firmalara destek sağlandığı bildirilmekte olup,
bu doğrultuda, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2015/7 sayılı Kararı ile değişik, 10/02/2015 tarih ve 2015/1 No.lu “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararı” ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, firmalar adına doğan hak edişlerin, talep edilmesi halinde, Merkez Bankası kaynaklı krediler hariç olmak üzere Bankalarınca kullandırılan tüm kredilerin faiz giderlerine mahsup edilebilmesi imkanının tanındığı belirtilmektedir.